Handelsbetingelser

Generelle handelsbetingelser

1.1. Disse almindelige handelsbetingelser fastlægger de generelle betingelser for WURK’s ydelser til Kunden og vil være gældende for ethvert køb foretaget af Kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt. 

1.2. WURK forbeholder sig ret til at tilføje opgaven på https://www.wurk.dk/ under referencer og i andre markedsføringsmæssige sammenhænge, medmindre andet skriftligt er aftalt.

1.3. Ved køb af ydelser hos WURK inkluderer dette automatisk registrering af Kundens navn, adresse og e-mail i WURK’s systemer og mailinglister. Kunder, der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre WURK opmærksom herpå.

2.1. Ved Rettigheder forstås alle typer af danske og internationale designrettigheder.

2.2. Ved Produktion/Produktionen forstås de ydelser, bl.a. software, website mv, der skal leveres fra WURK til Kunden. 

2.3. Hvis der i Produktionen indgår tredjemands software indestår WURK for, at Kunden som minimum får de nødvendige brugsrettigheder til softwaren.

2.4. Ved Kundens betaling overgår samtlige rettigheder til Produktet til Kunden. Kunden har ikke ret til helt eller delvist at overdrage (bl.a. kopiere, videregive eller sælge) rettighederne. WURK er forpligtet til at sikre, at alle, der for WURK er involveret i en Produktion, afgiver alle deres rettigheder til WURK, medmindre forhold som licenser, royalties hindrer dette.

2.5. WURK har ret til at anvende dele af Produktet i andre produktioner, hvis moduler komponenter mv. tages ud af kontekst, som er blevet leveret til Kunden. Dog garanteres det, at elementer udviklet specifikt til Kunden ikke bruges til at genskabe en mht. udseende/formål lignende opgave.

2.6. WURK skal tilrettelægge kildekoder og Produktion på en sådan måde, at en tredjemand med tilsvarende kompetencer som WURK kan overtage Produktionen, hvis WURK ikke kan/skal færdiggøre Produktionen.

3.1. WURK er berettiget til at anvende underleverandører.

4.1. Alle konti/abonnementer installeres og oprettes efter forudbetaling, medmindre andet er aftalt. Server hosting betales dog kvartalsvis forud. Installationsgebyrer opkræves for alle nye konti eller væsentlige ændringer og kan ikke refunderes, medmindre det tilbydes specifikt. Alle priser er garanteret på betingelsen af forudbetaling. WURK forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret, og til den skriftligt er opsagt. Alle betalinger skal ske i danske kroner, medmindre andet er aftalt.


4.2. Ved for sen betaling udsendes der efter forfaldsdato en betalingspåmindelse. Reageres der ikke efter 3 dage på rykkerskrivelse, fremsendes rykker med gebyr på kr. 100,00 ex. moms samt tilskrivning af renter 2 procent pr. påbegyndt måned. Hvis betaling ikke er modtaget 10 dage efter den anden rykkerskrivelse, suspenderes alle ydelser uden yderligere varsel. Engagementet pålægges et suspenderingsgebyr på kr. 500,00 samt renter samt et evt. genåbningsgebyr på kr. 500,00.


4.3. Suspendering af abonnement fritager ikke Kunden for betaling. Genåbning efter suspendering kan kun ske ved betaling af faktura samt tilskrevne gebyrer og renter. Er abonnementet ikke blevet genåbnet inden 1 måned efter suspendering, forbeholder WURK sig ret til at lukke og slette abonnementet uden forudgående varsel. WURK er ikke forpligtet til at benytte denne ret. I disse tilfælde frigøres Kunden ikke for betaling, medmindre abonnement opsiges rettidigt. WURK kan ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af tab af data i forbindelse med lukning og sletning af abonnement, som følger af betalingsmisligholdelse fra Kundens side. 


4.4. Efter suspendering af engagement overdrages sagen til retslig inkasso. Kunden betaler alle omkostninger herved.


4.5. Af principielle årsager overdrages alle inkassosager til retsforfølgelse. Betales en faktura efter, der er opkrævet renter og gebyrer, er den første del af beløbet øremærket til betaling af disse. Ved overskridelse af betalingsfrist, vil indbetalinger inddække den ældste del af det samlede udestående.


4.6. WURK kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af Kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre.


4.7. Hvis WURK ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at Kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er WURK berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af WURK. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. 


4.8. Kontant depot forrentes ikke overfor Kunden. Krav fra Kundens side berettiger ikke Kunden til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning.


4.9. Alle ydelser i ordrebekræftelsen er oplyst i danske kroner og ex. moms, hvor intet andet er opgivet. Alle services og ydelser som handles via WURKs onlinesystemer, betales med kreditkort.


4.10. Alle priser er forbeholdt prisændringer og trykfejl. Udover den tilbudte eller aftalte pris er WURK berettiget til at kræve betaling for (Kunden gøres altid opmærksom på dette forudgående):


4.10.1. Ekstra timeforbrug som følge af mangelfulde eller forkerte anvisninger fra Kundens side.


4.10.2. Ekstra timeforbrug som følge af rekvirerede rettelser eller ændringer fra Kundens side, der ligger uden for afgivende tilbud.


4.10.3. Bestilling/tilkøb af ydelser eller produkter/moduler, der ikke i forvejen indgår i afgivende tilbud.


4.11. Bortfalder en ordre er WURK berettiget til delvis fakturering for udført arbejde.


4.12. WURK forbeholder sig ejendomsforbehold over de til enhver tid solgte og leverede produkter, ydelser og services m.m. indtil den fulde betaling i henhold til WURKs tilgodehavende er WURK i hænde. Ejendomsforbeholdet gælder produkter, programmer, hjemmesider og anden af WURK udviklet eller leveret ydelse af enhver art.

5.1. Alle ydelser på WURKs hjemmeside er oplyst i danske kroner og eksl. moms, hvor intet andet er opgivet. Alle services og ydelser som handles med WURK betales med elektronisk fremsendt faktura.


5.2. Abonnementskunder debiteres via elektronisk faktura med 8 dage netto betalingsbetingelser forudgående for fornyelse af abonnement.


5.3. Services kan til enhver tid til- og afmeldes via din kundekonto på vores hjemmeside eller ved skriftlig tilmelding eller opsigelse pr. email. Kunden modtager automatisk faktura pr. email når fornyelse er fundet sted. 


5.4. WURK foretager til enhver tid kreditvurdering af Kunden. Vi forbeholder os retten til at ændre betalingsbetingelser iht. individuel vurdering.


5.5. WURKs produkter/ydelser leveres specialtilpasset til Kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke ifølge den danske Forbrugeraftalelov (fortrydelsesret ved fjernsalg).

6.1. WURK indestår for, at de leverede ydelser iht. oplyste forhold på leveringstidspunktet er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 


6.2. Aftalen med WURK fritager ikke Kunden fra det ansvar og de forpligtelser, der påhviler denne i henhold til lovgivningen, herunder lov om behandling af personoplysninger, GDPR, patentbrud o.a. juridiske forhold.

7.1. En ydelse er mangelfuld, hvis den ikke er i overensstemmelse med aftalen.


7.2. Såfremt Kunden vil påberåbe sig mangler ved det leverede, skal skriftlig reklamation straks fremsættes, efter at manglen er konstateret. Kundens ret til at påberåbe sig mangler ved det leverede bortfalder, hvis Kunden har foretaget rettelser eller ændringer i det af aftalen specificerede og under alle omstændigheder 14 dage efter levering. Efter udløbet af reklamationsfristen bortfalder ethvert krav mod WURK. 


7.3. I tilfælde af mangler ved det leverede er WURK forpligtet og berettiget til inden for rimelig tid at foretage afhjælpning.


7.4. WURK er kun ansvarlig for sine egne ydelser. WURK hæfter ikke for fejl eller mangler ved det leverede, hvis disse kan henføres til materiale eller andet, som Kunden selv eller via tredjemand har tilvejebragt til det leverede, herunder ydelser, standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, heller ikke selvom dette indgår i Produktet.


7.5. Kunden kan kun nægte betaling med henvisning til, at en ydelse er mangelfuld, hvis WURK har anerkendt indsigelsen skriftligt.


7.6. Gennemfører WURK ikke trods gentagne forsøg afhjælpning af mangler, og må manglerne anses for væsentlige, kan Kunden efter afgivelse af skriftlig påkrav med minimum 7 dages varsel, ophæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag.

8.1. WURK kan ved væsentlig misligholdelse fra Kundens side kræve aftalen ophævet og samtidigt kræve evt. tab og udeståender betalt. Dette kan ske uden varsel.


8.2. Ved væsentlig misligholdelse forstås f.eks. manglende betaling, misbrug af WURKs rettigheder, indgivelse af konkursbegæring mod Kunden eller hvis Kunden kommer under rekonstruktionsbehandling og manglende respons på henvendelse fra WURK over længere tid. 


8.3. Såfremt Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen og ikke retter for sig uden ugrundet ophold er WURK berettiget til efter dansk rets almindelige regler at kræve erstatning for et eventuelt tab, som WURK måtte lide som følge heraf.

9.1. Aftalen kan ikke opsiges.

10.1. Det er til enhver tid Kundens pligt at meddele WURK eventuelle ændringer vedrørende adresse, telefonnummer samt mailadresse. Dette skal ske skriftligt pr. email. Da WURK sender faktura ud pr. email, er det Kundens pligt at informere WURK om eventuelle ændringer i mailadresse. Således skal den oplyste mailadresse, altid være en adresse, som Kunden kan modtage epost på. WURK kan ikke holdes ansvarlig for, at en Kunde suspenderes eller slettes som følge af manglende betaling, i tilfælde, hvor Kunden ikke har modtaget oplysning herom pr. email, fordi mailadressen har været ukorrekt.

11.1. WURK påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for tab af data eller deres reetablering, tabt arbejdsfortjeneste, herunder tab af forventet avance, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tab som følge af indirekte skade og følgeskader, eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller lign., fejlagtig opsætning af website eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om WURK har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uagtet at WURK kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist agtsomhed eller lignende.


11.2. Dette gælder desuden uanset om tabet skyldes systemnedbrud/systemfejl, strømsvigt, uvedkommendes adgang, virusangreb, force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade.


11.3. Dette gælder uanset om WURK selv er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af WURKs funktioner.


11.4. WURK er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstrækkelig og/eller passende løsning for Kunden, i det omfang Kunden har givet utilstrækkelige eller upræcise oplysninger vedrørende sine krav og behov. WURK påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, dårlig vedligeholdelse, forkert elforsyning, hændelige begivenheder, almindelig slid og ælde, eller andre lignende forhold.


11.5. WURK er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af produktion, mistet omsætning, forventede besparelser, tab eller forurening af data samt indirekte tab eller følgeskader samt inkompatibilitet i forhold til software leveret af andre end WURK. Ligeledes fraskriver WURK sig ansvar for fejl ved software udviklet af tredjemand, solgt gennem WURK. Såfremt data tabes, beskadiges eller forurenes på grund af uagtsomhed fra WURK side, skal WURK dog vederlagsfrit bistå i rimeligt omfang ved gendannelse af sådanne data på grundlag af senest foreliggende backup. 


11.6. Såfremt WURKs opfyldelse af sine forpligtelser forhindres eller bliver urimelig byrdefuld som følge af forhold, hvorover WURK ikke har kontrol, suspenderes WURKs leveringsforpligtelse og bliver som følge heraf ikke erstatningsansvarlig. Eksempler på sådanne forhold er brand, eksplosion, naturkatastrofer, krig, uroligheder, terrorangreb, import- eller eksportforbud, strejke eller lockout, valutarestriktioner, ekstreme vejrforhold eller almindelig vareknaphed.


11.7. WURKs samlede totale ansvar overfor Kunden uanset kravets grundlag er endvidere begrænset til et beløb svarende til Kundens betalinger under kontrakten i de seneste 12 måneder forud for den begivenhed, der gav anledning til kravet. Tidligere foretagne betalinger fragår ved opgørelsen af begrænsningen ved senere skader.


11.8. WURK er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data, eller skade, som ikke med rimelighed kunne forudses ved aftalens indgåelse eller for eventuelle følgeskader eller særlige hændelige skader, driftstab og mistet omsætning, ligesom erstatning ikke ydes for tab, der skyldes strømnedbrud eller fejl hos tele- eller netværksleverandører.


11.9. Enhver brug af de leverede opgaver sker på Kundens eget ansvar. WURK er ikke ansvarlig for hvilket materiale Kunden skulle tilføje det leverede eller skulle modtage efterfølgende fra tredjemand som opfølgning herpå. Skulle Kunden benytte de af WURK udviklede opgaver på en sådan, at der forelægger et erstatningsansvar for WURK, er Kunden forpligtiget til at friholde WURK for ethvert krav opstået i forbindelse hermed.


11.10. WURK kan ikke holdes til ansvar for forsinkelser, hvis Kunden ikke overholder sin del af aftalen, f.eks. levering af materiale i form af tekst, billeder, rettigheder til materiale, evt. design osv. til aftalte tidspunkter og sygdom af nøglepersonale. Dette gælder også for opgaver med præcis levering.


11.11. WURK kan ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af tab af data i forbindelse med lukning og sletning af abonnement, som følger af betalingsmisligholdelse fra Kundens side.


11.12. WURK kan ikke afholdes ansvarlig eller erstatningspligtig, som følge af Kundens manglende og retvisende brug af GDPR, Handelsbetingelser, Persondata håndtering samt andre juridiske forhold, som påhviler Kunden.​

12.1. Alt hvad parterne udveksler af oplysninger, materiale mv. er fortroligt, og er at betragte som erhvervshemmeligheder, som ikke må anvendes til andre formål end de formål, oplysningerne er givet til, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller i øvrigt fremgår af omstændighederne.


12.2. Parterne forpligter sig således til i hele aftalens løbetid og i 2 år herefter, at hemmeligholde alle oplysninger, som parterne modtager om den anden parts forretningsgrundlag, idégrundlag, markedsføringsstrategi mv., samt ikke at anvende disse oplysninger i strid med den anden parts interesser.

13.1. For igangværende arbejder kan vilkår ændres af WURK med en månedsvarsel skriftligt varsel.


13.2. Prisstigninger meddeles med én måneds varsel og prisnedsættelser kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

14. Lovvalg & Værneting

​14.1. Eventuelle tvister mellem WURK og Kunden skal afgøres efter dansk ret og skal afgøres ved voldgift eller de almindelige domstole efter WURKs valg. Vælger WURK de almindelige domstole, skal tvisten afgøres ved WURKs værneting. Vælges voldgift, skal tvisten afgøres efter “Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Appendix - Design og udvikling

15.1. Foruden de Almindelige Handelsbetingelser finder følgende Handelsbetingelser for køb af design og udvikling anvendelse, medmindre andet skriftligt er aftalt. I det omfang der er særlige bestemmelser i Handelsbetingelserne for design og udvikling har disse forrang for de Almindelige Handelsbetingelser.

16.1. Forud for WURKs afgivelse af tilbud kan WURK bede Kunden om at udarbejde en Projektbeskrivelse, som skal afgrænse opgavens omfang og gøre det muligt for WURK at foretage en kvalificeret prisfastsættelse forud for igangsætning af opgaven. Evt. senere ændringer i Projektbeskrivelsen kan medføre forøgede udgifter for Kunden. 


16.2. WURKs tilbud er gældende 14 dage fra det tidspunkt, hvor Kunden har modtaget tilbudet.


16.3. Når Kunden accepterer tilbudet, fremsender WURK en ordrebekræftelse pr. mail, hvor de specificerede ydelser til Kunden fremgår.


16.4. Det er alene Kundens ansvar, at Projektbeskrivelsen lever op til det ønskede mål.

17.1. Ved Produktion/Produktionen forstås de ydelser, bl.a. software, website mv, der skal leveres fra WURK til Kunden. 


17.2. Der udarbejdes en Produktionsplan, hvor Produktionen og væsentlige frister fremgår, herunder bl.a. et tidsrum for levering. Kunden gennemgår Produktionsplanen og godkender denne.


17.3. Produktionen leveres færdig til brug for Kunden i overensstemmelse med Projektbeskrivelsen, som WURK har modtaget fra Kunden. Herefter udarbejder WURK en kravsspecifikation, som teknisk dokumentation for projektets omfang. Hvis Produktionen skal indføjes i en større samlet produktion, leveres Produktionen således, at den lader sig indføje i den samlede produktion, som godkendt af Kunden.


17.4. Kunden bør løbende, ved brug af de værktøjer WURK stiller til rådighed, følge Produktionen og give meddelelse til WURK, hvis Kunden vurderer, at Produktionen ikke er i overensstemmelse med Projektbeskrivelsen.


17.5. Opgaver som tildeles Kunden eller dens repræsentanter i forbindelse med Produktionen skal opfyldes af Kunden i overensstemmelse med de frister WURK fastlægger. Kunden skal afsætte den nødvendige tid til opfyldelsen af aftalen, herunder bidrage med alle relevante oplysninger om Kundens virksomhed samt deltage i aftalte møder med WURK, tests, prøver og andre foranstaltninger, som WURK vurderer nødvendige for opfyldelsen af aftalen.

18.1. Det påhviler Kunden at udføre korrekturfasen, som beskrevet i punkt 17.1, således at evt. fejl og uhensigtsmæssigheder kan udbedres før levering. Skyldes fejlen utilstrækkelig Kundetest eller en utilstrækkelig eller fejlbehæftet Projektbeskrivelse, der ikke er udarbejdet af WURK, eller har Kunden selv været årsag til fejlen, vil den forbrugte tid til fejlretningen blive foretaget mod beregning.

19.1. Medmindre andet er skriftligt er aftalt, vil opgaven anses for afsluttet efter én (1) korrekturfase, hvorefter Produktionen leveres til Kunden. Denne korrekturfase skal være gennemført senest 5 arbejdsdage efter, at opgaven er sendt til korrektur.


19.2. Levering sker, når Produktionen overgives til Kunden på CD, DVD, Flash, andet læsbart medie eller via download. Hvis Produktionen er et website uploades websitet på Kundens webhotel og anes herefter for at være leveret.


19.3. Når levering er sket, overgår risikoen til Kunden. 


19.4. Leveringstider angives i Produktionsplanen, men er ikke bindende for WURK. Er ingen leveringstid oplyst finder levering sted, når WURKs arbejde er udført.


19.5. Nægter Kunden at modtage Produktet eller har Kunden ikke mulighed herfor, er WURK berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab. WURK kan desuden for Kundens regning opbevare Produktionen indtil denne afhentes, dog maksimalt 30 dage hvorefter WURK frit kan disponere over Produktionen uden det fritager Kunden for dennes betalingsforpligtelse. 


19.6. Der kan ikke udøves tilbageholdelsesret fra Kundens side. WURK forbeholder sig ejendomsretten til det leverede indtil hele vederlaget med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til WURK

20.1. Fakturering sker i henhold til de Almindelige handelsbetingelser. Desuden gælder følgende særlige betalingsbetingelser.


20.2. Betaling sker således:


20.3. Ordrer mindre end DKK 100.000


20.3.1. A) 50 procent af samlet ordre forfalder til betaling ved aftalens indgåelse.


20.3.2. B) 50 procent forfalder til betaling ved levering.


20.4. Ordrer større end DKK 100.000


20.4.1. A) 40 procent af samlet ordre forfalder til betaling ved aftalens indgåelse.


20.4.2. B) 30 procent ved aflevering til test, korrektur og gennemgang.


20.4.3. C) 30 procent ved levering

Appendix - Køb af klippekort

21.1. Foruden de Almindelige Handelsbetingelser finder følgende Handelsbetingelser for køb af klippekort anvendelse, medmindre andet skriftligt er aftalt. I det omfang der er særlige bestemmelser i Handelsbetingelserne for køb af klippekort har disse forrang for de Almindelige Handelsbetingelser.

22.1. Klippekortet giver ret til ydelser indenfor webdesign, programmerings- og IT-relaterede ydelser. IT-relaterede ydelser indbefatter ikke drift eller overvågningsbaserede ydelser og berettiger endvidere ikke til eskalering af responstider.


22.2. WURK skal levere de aftale ydelser i henhold til gensidigt fastlagte tidspunkter, medmindre opfyldelsen hindres som følge af Kundens egne forhold, strømnedbrud, fejl hos tele- eller netværksleverandør eller andre forhold, som ligger uden for WURKs kontrol. I så fald suspenderes WURKs leveringsforpligtelse, indtil hindringen ikke længere foreligger.


22.3. Det er Kundens ansvar at sikre, at relevant udstyr og faciliteter er til stede i forbindelse med det ønskede arbejde. Forhindrer mangel af udstyr eller faciliteter, at arbejde kan udføres, tillægges den tilgåede ventetid standardpris.


22.4. Undtagelsesvist udlåner WURK udstyr til Kunder i forbindelse med afprøvning af funktionaliteten eller midlertidig afhjælpning af fejl. I disse tilfælde påhviler det Kunden at forsikre udstyret i udlånsperioden samt at sikre tilbagelevering af udstyret i oprindelig stand til WURK senest på den aftalte dato. Sker dette ikke, forbeholder WURK sig ret til at fakturere Kunden udstyrets nypris.

23.1. Klippekortet gælder support indenfor normal arbejdstid, alle hverdage fra kl. 9.00 til 17.00. Weekend og helligdage lukket.


23.2. Fjernsupport registreres pr. påbegyndt halve time. Onsite er ikke indbefattet af aftalen, medmindre andet fremgår specifikt af aftalen. Ventetid pga. af manglende software, hardware, adgang til udstyr eller lignende, der gør at specificerede arbejde ikke kan udføres rettidigt, afregnes efter normal supporttakst.


23.3. Der ydes som udgangspunkt ikke support udenfor åbningstid. Ekstraordinær support i tidsrummet 17.00 til 09.00 samt weekend og helligdage timeregistreres med 100 % tillæg.


23.4. Ved levering af hasteydelser indenfor normal åbningstid timeregistreres med 100% tillæg. Kunden orienteres om dette inden arbejdet påbegyndes.


23.5. Support forespørgsler skal oprettes via Kundens kundelogin på WURKs hjemmeside eller fremsendes pr. mail til support@wurk.dk. Hvis forespørgslen er af ekstraordinær karakter og udenfor ordinær åbningstid, er det ligeledes muligt at kontakte WURK via disponibel vagttelefon. 


23.6. Hvis en supportforespørgsel overskrider resterende ressourcer af klippekortet, forbeholder WURK sig ret til at debitere for et yderligere klippekort i samme prisgruppe som igangværende aftale, medmindre andet er aftalt eller aftale om klippekort er opsagt af Kunden.


23.7. Klippekortet er først gyldigt efter forudregistreret indbetaling.

Appendix - Hosting services

24.1. Foruden de Almindelige Handelsbetingelser finder følgende betingelser anvendelse for køb af hosted services, medmindre andet skriftligt er aftalt. I det omfang der er særlige bestemmelser i Handelsbetingelserne for Hosted Services har disse forrang for de Almindelige Handelsbetingelser.

​25.1. Et abonnement for webhoteller og domænenavne er 12 hele måneder fra datoen for aftalens indgåelse, og abonnement for server hosting er 12, 24 eller 36 måneder. (abonnementperioden).


25.2. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet til udløb af abonnementsperioden. Opsigelse skal dog senest ske 1 måned før udløb af abonnementsperioden. 


25.3. Der vil ikke ske refundering af forudbetalt abonnement, såfremt Kunden ønsker at opsige abonnementet inden abonnementsperioden udløb.


25.4. Hvis opsigelsen ikke sker rettidigt forlænges abonnementet automatisk, hvorved en ny abonnementsperiode løber.


25.5. Opsigelse kan ske ved brug af kontrolpanelet samt ved fremsendelse af e-mail til WURK, såfremt Kundens konto ikke er i restance. Hvis Kunden undlader at betale sin faktura anses dette ikke for en opsigelse.


25.6. En sletning eller redelegering af domæne væk fra WURKs services anses ikke for en gyldig opsigelse.


25.7. Ved fornyelse ved betaling af faktura løber en ny abonnementsperiode med samme opsigelsesvarsel, som beskrevet ovenfor.

​26.1. Kunden er ansvarlig for lovligheden af materiale på abonnementet. Materialet skal til enhver tid overholde gældende dansk lovgivning samt overholde skrevne og uskrevne etiske regler omkring internettet. Materialet må ej heller krænke tredjemands rettigheder.


26.2. Den enkelte Kunde bærer selv ansvar for at have en sikkerhedskopi af sine data m.m.


26.3. WURK kan ikke holdes ansvarlig for, at et abonnement suspenderes eller slettes som følge af manglende betaling, i tilfælde, hvor Kunden ikke har modtaget oplysning herom pr. mail, fordi mailadressen har været ukorrekt. 


26.4. WURK kan ikke drages til ansvar for manglende fornyelse af abonnement og heraf følgende sletning, som skyldes manglende betaling fra Kundens side. WURK kan heller ikke gøres ansvarlig for suspendering af abonnementer, som skyldes manglende betaling af abonnement.


26.5. Enhver Kunde der sælger sin plads uden, at dette er i overensstemmelser med betingelserne for videresalg, kan risikerer en opsigelse for aktive services eller suspendering af samme til afklaring har fundet sted.


26.6. Enhver uautoriseret brug af konti eller computere af WURKs Kunder, uanset om det er angreb på konti eller computer hos WURK eller tredjemand, vil betyde juridisk indgreb samt politianmeldelse mod angriberen/misbrugeren. Mulige indgreb inkluderer suspension eller opsigelse af konto og sagsøgning, afhængig af angrebets alvor.


26.7. Forbrugsgrænser adviseres dagligt og hvornår disse er ved at overskride købte ressourcer. Overskridelse af tilgængelige kvotaer medfører automatisk suspendering af services, hvor det er muligt slette data for at komme under kvotagrænser eller tilkøbe yderligere kapacitet.


26.8. Det er ikke tilladt for Kunden at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af andre, opbevaring af arkiver, herunder shareware, musik, film og andet materiel, som er underlagt rettigheder fra 3. part.


26.9. Enhver Kunde, som overtræder disse betingelser for misbrug af diskplads/trafik, vil blive pålagt de derved forbundne omkostninger.


26.10. Uopfordret kommerciel reklame er ikke tilladt via e-mail, og vil resultere i suspension eller opsigelse.

​27.1. WURK filtrerer så vidt muligt e-mails for kendte vira og spam- reklamer, når disse sendes gennem WURKs mailservere. Dog kan der ikke garanteres for 100 % filtrering.


27.2. WURK kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af e-mails, der slipper igennem denne filtrering. Hvis filtreringen mod forventning skulle vise sig at forårsage ustabilitet for hele mail systemet, kan det slåes fra ved samtidig eller forudgående orientering.

​28.1. WURK lagrer alle data på sikre og redundante systemer, hvorved kundedata er sikret mod tekniske nedbrud og datatab. WURK garanterer ikke, at data kan genskabes fra backupmediet, hvorfor Kunden selv bør opbevare backup af sine data.


28.2. WURK udleverer kun Kundes egne data og ikke images eller spejl af servere, da disse indeholder licensnøgler, serviceapplikationer og opsætninger, der tilhører WURK. 


28.3. Såfremt Kunden ønsker bistand til overførsel af egne data afregnes dette efter WURKs almindelige timepriser.

​29.1. WURK søger at opretholde driften 24 timer i døgnet alle ugens dage. Erfaringsmæssigt har WURKs servere en oppetid på ca. 99,7 %, hvor de ca. 0,3 %-afbrydelse typisk er genstart i forbindelse med opdatering af systemerne, herunder af sikkerhedsmæssige årsager. WURK forbeholder sig ret til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør dette nødvendigt. Skulle der mod forventning opstå længerevarende afbrydelser, er WURK ikke forpligtet til at erstatte eventuelle tab forbundet dermed.

​30.1. WURK forbeholder sig ret til at lukke og nægte services, såfremt Kunden har materiale liggende indenfor følgende 


- Materiale af racistisk art
- Materiale af religiøs art uden forudgående aftale
- Provokerende og/eller erotisk materiale af enhver art
- Piratsoftware af enhver art
- Lovovertrædende materiel
- Ophavsrettigheder
- Videresalg af serverplads til 3.part (Sub-hosting).


30.2. Overtrædelse af disse punkter medfører, øjeblikkeligt lukning af abonnement, uden refusion af alle indbetalte beløb.


30.3. Situationer der også kan medføre suspendering, er manglende betaling, misbrug af abonnement, samt misligholdelse af forretningsbetingelser samt overforbrug.


30.4. WURK vil afholde Kunden ansvarlig for evt. tab eller krav om erstatning fra 3. part.